Verksamhetsavfall

Verksamhetsavfall är allt avfall som är restprodukter från någon form av tillverkning. Till verksamhetsavfall räknas även emballage och liknande som uppstår på grund av verksamhet.

Du som levererar verksamhetsavfall till Långtå måste registrera det i receptionen. I förekommande fall måste du även fylla i blanketten "Avfallsbeskrivning grundläggande karaktärisering", som du kan ladda ner här. Pdf, 207.8 kB.

 Verksamheters besök på återvinningscentralen

Helautomatisk hantering
Från och med 1 januari 2022 faktureras verksamheters besök på Långtå återvinningscentral via ett automatisk betalningssystem med hjälp av en sensor som läser av registreringsnumret på fordonet.

Samma avgift varje gång
Varje besök du gör på återvinningscentralen kostar 116 kronor exklusive moms. Fakturering sker månadsvis som en samlingsfaktura från Svea Ekonomi.

Besök som privatperson
Om du besöker återviningscentralen som privatperson i en verksamhetsregistread lätt last- eller skåpbil kommer besöket att automatiskt registreras på företaget vilket kommer att generera en fakturering av besöket.

Frågor och svar om betalningssystemet

Vilka fordon debiteras?
Verksamhetsregistrerade lätta last- och skåpbilar.

Hur fungerar faktureringen?
Vid infarten till återvinningscentralen läser en sensor av främre nummerskylten på fordonet. Informationen skickas till Svea Ekonomi som skickar en samlingsfaktura månadsvis till ditt företag eller din verksamhet för de besök som gjorts.

Vilka uppgifter kommer att finnas på fakturan?
Fakturan kommer att specificera registreringsnummer, datum och klockslag för besöket/besöken samt fordonens ägare – verksamhetens namn.

Vad baseras avgiften 116 kr exklusive moms på?
Avgiften ska bland annat täcka hanteringskostnaderna för verksamhetsavfallet, samt drift och underhåll av återvinningscentralen.

Kostar det för företag och verksamheter att lämna alla typer av avfall vid Långtå återvinningscentral?
Ja, ditt avfall räknas som verksamhetsavfall oavsett vad du lämnar.

Behöver jag redovisa vilka sorters avfall jag tänker lämna?
Ja, om avfallet är farligt avfall med producentansvar, detta då det ska rapporteras till Naturvårdsverket.
Se flik farligt avfall och elavfall nedan.

Faktureras även tjänste-, personal- och leasingbilar?
Nej, inte om tjänste-, personal- eller leasingbilen är registrerad som personbil.

Faktureras jag om jag besöker återvinningscentralen privat med min verksamhetsregistrerade skåp- eller lätt lastbil?
Ja, systemet kan inte skilja på privat- eller verksamhetsärenden.

Faktureras uthyrningsföretaget om jag besöker återvinningscentralen i till exempel en hyrd skåpbil?
Nej, företaget du hyr bilen av faktureras ej för ditt besök.

Om jag har glömt att lämna något när jag kör ut från återvinningscentralen faktureras dubbelt om jag måste köra in på centralen igen?
Nej, du kan köra in och lämna det du glömt inom en timme från att fordonet registrerats på återvinningscentralen utan att bli ytterligare fakturerad.

Vad för slags avfall får jag lämna på återvinningscentralen?
De olika avfallsslag vi tar emot hittar du på skissen här.

Vilka öppettider gäller?
Här hittar du våra öppettider.

Om jag har frågor om min faktura, vart vänder jag mig då?
Kontakta Svea Ekonomi som ansvarar för våra fakturor när det gäller besöksavgift för verksamhetsbesök. Kontaktuppgifter kommer att finnas på fakturan.

Har du andra frågor eller synpunkter du vill framföra till oss?
Då är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Undantag av besöksavgift för förmånsbeskattade fordon

Från och med 1 september 2022 har du som är privatperson och förmånsbeskattas för en organisationsregistrerad lätt lastbil/hantverkarfordon möjlighet att ansöka om undantag av besöksavgift för lämnande av ditt privata avfall.

Systemet med fordonsläsaren fungerar på samma sätt som tidigare. Sensorn kan inte veta vem som framför fordonet, eller vilken typ av avfall som du kommer med eller i vilket syfte. Systemet är helautomatiskt.

Du behöver prövas för rätten att begära undantag av besöksavgift för privat avfall lämnat med förmånsbeskattat fordon. Om detta beviljas, gäller ditt undantag i 12 månader och din bekräftelse ska uppvisas för personal på Långtå återvinningscentral i samband med lämnande av grovavfall från ditt hushåll. Personal på Långtå återvinningscentral kan då markera ditt besök med lämnande av privat avfall. Just detta besök kommer då inte att generera en kostnad.
Då inga besök justeras i efterhand är det mycket viktigt att du meddelar din ankomst och syfte med besöket i samband med att besöket görs. Söderhamn Nära eller Svea Banks kundtjänst kan inte i efterhand veta syftet med ditt besök. Du som kund har därför en viktig roll för att systemet med undantag för förmånsbeskattade fordon ska fungera.

Har du med dig verksamhetsavfall behöver du inte göra något i samband med ditt besök, då systemet genererar en faktura automatiskt som skickas ut via Svea Bank.

Kriterier för undantag:
Organisationsregistrerade fordon av modell lätt lastbil/hanverkarfordon med villkor att förare av fordon förmånsbeskattas för nyttjande av organisationens fordon, samt är mantalskriven i Söderhamns kommun. Undantaget ska styrkas med underlag om förmånsbeskattning eller löneavdrag från Skatteverket eller arbetsgivare.

 • Med mantalskriven menas att du har din folkbokföringsadress i Söderhamns kommun. Renhållnings-verksamheten ger även personer som har ett aktivt renhållningsabonnemang avseende hushåll för visstidsboende eller fritidsboende, samma rättighet som mantalskrivna kunder. Detta prövas i samband med din begäran av undantag.
 • Din begäran om undantag måste ha inkommit till Söderhamn Nära senast 48 timmar innan ditt första besök, eller vid förnyelse. Om du blir beviljad undantag gäller detta i 12 månader, därefter måste en ny prövning göras.
 •  
 • Vid förändring av förmånsbeskattning har du som kund ett ansvar att meddela Söderhamn Nära om nya förutsättningar. T ex att förmånsbeskattning ej gäller längre, eller att fordonet framförs av andra personer inom organisationen som förmånsbeskattas.
 •  
 • Bekräftelse av undantag ska uppvisas på Långtå återvinningscentral vid samtliga tillfällen vid lämnande av privat avfall.
 •  
 • Undantag gäller endast för lämnande av avfall av privat karaktär. Verksamhetavfall ska faktureras.
 • Inga borttag av fakturor görs i efterhand.
 •  

Begäran av undantag görs via formulär på Söderhamn Näras hemsida. Du ansöker digitalt och behöver ha underlag från Skatteverket eller din arbetsgivare som styrker rätten till privat nyttjande av organisationens fordon. Du godkänner din ansökan med Bank-ID. Kan du inte ansöka digitalt, eller saknar Bank-ID, är du välkommen till receptionen på Långtå. Ta med giltig ID-handling, samt underlag från Skatteverket eller din arbetsgivare.

Jag har förstått, skicka mig vidare till formuläret.

Avfall från större verksamheter

 • Regler för invägning av avfall på Långtå avfallsanläggning
   
  Avfall direkt till deponi ska alltid registreras såsom:
 • - utsorterad deponirest
 • - schaktmassor (ej godkända som täckmassor)

- slam
- torrt övrigt material
- asbest
- eternit
- vägunderhåll/konstruktionsmaterial

Register förs med bl a  uppgifter om det deponerade avfallets egenskaper, ursprung och avfallsproducentens identitet.
Avfall som deponeras ska dessutom ha genomgått en grundläggande karakterisering. Avfallsproducenten ansvarar för karakteriseringen och att uppgifterna i dokumentationen är korrekta.
  
Innan avfall tas emot för deponering ska verksamhetsutövaren för deponin (alltså vi på Långtå) kontrollera de handlingar som rör avfallet, såsom den grundläggande karakteriseringen.

Verksamhetsutövaren (vi) för deponin ska okulärbesiktiga (titta på) avfallet vid ankomst till Långtå samt vid avlastning. Detta betyder att avfall till deponi endast kan vägas in under dagtid när receptionen är bemannad.
  
Avfallstransporter direkt till deponi ska alltid åtföljas av ett PDF-dokument som innehåller en karaktärisering av avfallet. 

Utan korrekt ifyllt dokument för karaktärisering kommer inte transportören att få köra in med avfallet på området.

Avfall från mindre verksamheter

Alla verksamheter är skyldiga att ha ett abonnemang för hushållsavfall. Som hushållsavfall räknas avfall från personalmatsalar, men också städsopor och annat hushållsliknande avfall.

För fraktionerna tidningar, wellpapp samt förpackningar av metall, glas, papper och plast kan du med fördel använda dig av verksamhetsnära källsortering. Då förser vi dig med extra kärl för dessa fraktioner som vi regelbundet hämtar.

Renhållningsabonnemanget blir i regel billigare om du sorterar avfallet än om du lämnar allt i blandad fraktion.

Vid frågor kontakta: 0270-76 610

Grovavfall från verksamheter

Grovavfall är sådant som du inte ska slänga i kärlet för restavfall utan detta ska transporeras till Långtå återvinningscentral för sortering och återvinning.

Till grovavfall räknas sådant som uppstår i samband med din verksamhet. Även sådant som inte är att betraktas som verksamhetsavfall, som till exempel glas, porslin, bestick och keramik är grovavfall.

Du kan läsa mer om grovavfall i Sorteringsguiden.

Farligt avfall och elavfall

Endast mindre mängder farligt avfall med producentansvar kan lämnas på Långtå återvinningscentral. Giltigt transportdokument ska medföras.
Även elavfall räknas som farligt avfall. Där skall det avfall som har producentansvar hanteras efter producenternas regler.
Du kan läsa mer om farligt avfall och elavfall i Sorteringsguiden. 

Slamtömning

Tömning av enskilda brunnar och tankar sköts på vårt uppdrag av Bollnäs LBC.
Tömning beställer du direkt från Bollnäs LBC på telefon 0278-62 21 60.