Dricksvatten

Hushållen i Söderhamn får sitt vatten från fem vattenverk. Vattnet leds från vattenverken till konsumenterna via ett antal tryckstegringar, två vattentorn och ett 320 kilometer långt stamnät. Sammanlagt konsumerar söderhamnarna cirka 2,5 miljoner kubikmeter färskvatten per år.

Vattenverk
I våra fem vattenverk renas vattnet innan det pumpas vidare ut på ledningsnätet. Storleken på vattenverken varierar där Ålsjön och Kinstaby vattenverk är de två största. Tillsammans producerar de vatten för drygt 18 300 personer medan Holmsvedens vattenverk är det minsta med en produktion för endast 100 personer.

Vattenledningar
Allt dricksvatten som produceras i vattenverken pumpas ut i vattenledningsnätet för att sedan nå din kran. Vattenledningar ligger nedgrävda under vägar, cykelvägar och natur- och parkmark runt om i kommunen. Vattnet i ledningarna är trycksatt för att du skall kunna duscha, tvätta och diska. När du vrider på kranen förväntar du dig att vattnet ska finnas där 24 timmar om dygnet. Det är därför viktigt för oss att hålla ledningsnätet i gott skick.

Våra fem vattenverk


Ålsjöns vattenverk

Ålsjöns vattenverk anlades redan 1901 och försörjer dig som bor i Söderhamn, Vågbro, Borg, Kungsgården, Trönö, Skärså, Stugsund, Östansjö, Östanbo, Sandarne, Utvik och Humlegårdsstrand med dricksvatten, sammanlagt cirka 16 000 personer. Ålsjöns vattenverk tar sitt vatten från Söderalaåsen som är en grundvattenås. Söderalaåsen, som börjar i höjd med Glössbo, är i sin tur en del av den betydligt större Ljusnanåsen som sträcker sig ända uppe till fjällvärlden. Totalt producerades år 2016 cirka 950 000 kubikmeter dricksvatten.

Råvattnet tas från tre stycken djupborrade brunnar. Vattnet har naturligt höga halter av järn och mangan och behandlas effektivt med hjälp av syresättning, så kallad markoxidation, för att sänka halterna. Innan vattnet distribueras till dig justeras även vattnets pH med hjälp av små mängder natriumhydroxid. För att säkerställa god mikrobiologisk kvalitet desinficeras vattnet med hjälp av UV-ljus innan distribution.


Kinstaby vattenverk

Kinstaby vattenverk anlades 1946 och försörjer dig som bor i Marma, Vannsätter, Bergvik, Hälsingmo, Söderala, Ellne och Karmor med dricksvatten, totalt cirka 2 300 personer. Därutöver försörjer Kinstaby vattenverk tillsammans med Ålsjöns vattenverk ytterligare cirka 16 000 personer, enligt ovan. Totalt producerades år 2016 vid Kinstaby vattenverk cirka 1,2 miljoner kubikmeter dricksvatten. Kinstabys vattenverk tar sitt vatten från Söderalaåsen som är en grundvattenås. Söderalaåsen, som börjar i höjd med Glössbo, är i sin tur en del av den betydligt större Ljusnanåsen som sträcker sig ända uppe till fjällvärlden.

Råvattnet tas från tre stycken djupborrade brunnar. Vattnet har naturligt höga halter av järn och mangan och behandlas effektivt med hjälp av syresättning, så kallad markoxidation, för att sänka halterna. Innan vattnet distribueras till dig justeras även vattnets pH med hjälp av små mängder natriumhydroxid. För att säkerställa god mikrobiologisk kvalitet desinficeras vattnet med hjälp av UV-ljus innan distribution.


Järvsjöns vattenverk

Järvsjöns vattenverk försörjer dig som bor i Ljusne och Vallvik med dricksvatten.
Ca 2 200 personer får sitt vatten från vårt vattenverk vid Järvsjön. Vattenverket är en så kallad ytvattentäkt och förses med råvatten från Järvsjön. Vattenverket anlades 1961 och försörjer cirka 2 200 användare. Totalt producerades år 2016 cirka 270 000 kubikmeter dricksvatten.

Råvattnet bereds genom långsamfiltrering genom tjocka sandlager i fyra bassänger. Därefter renas vattnet ytterligare genom desinfektion med natriumhypoklorit och pH justeras med små mängder soda.


Stråtjära vattenverk

Stråtjära vattenverk försörjer dig som bor i Stråtjära och Skog med dricksvatten, totalt cirka 270 personer. Stråtjära vattenverk tar sitt vatten från Gävleåsen som är en grundvattenås. Vattenverket anlades 1960 och försörjer cirka 270 användare. Totalt producerades år 2016 cirka 25 700 kubikmeter dricksvatten.

Råvatten tas från en grävd grundvattenbrunn. Innan vattnet distribueras justeras vattnets pH med natriumhydroxid.


Holmsvedens vattenverk

Holmsvedens vattenverk försörjer dig som bor i Holmsveden med dricksvatten, totalt cirka 100 personer. Holmsvedens vattenverk tar sitt råvatten från två stycken brunnar, en grävd och en borrad. Vattenverket anlades 1962 och försörjer cirka 100 användare. Totalt producerades år 2016 cirka 7 000 kubikmeter dricksvatten.

Råvattnet baseras på grundvatten som tas från en bergsborrad brunn samt från en grävd brunn. Råvattnet från den bergborrade pumpas via en radonavskiljare till ett förfilter där det luftas för avskiljning av järn och mangan. Halterna järn och mangan sänks ytterligare i efterföljande sandfilter.
Desinfektion sker innan distribution med natriumhypoklorit.

Vattenskyddsområden

För att skydda vattentäkterna från föroreningar finns skyddsområden inrättade kring täkterna. Skyddsområdet omfattar det geografiska område varifrån grundvatten eller ytvatten rinner till vattentäkten. Inom det avgränsade skyddsområdet finns särskilda skyddsföreskrifter som reglerar vad du får göra inom området. Vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera våra skyddsområden så att våra vattentäkter ska ha ett fullgott skydd.

Mjukt eller hårt vatten?

Vattenhårdhet är ett mått på hur mycket mineraler vattnet innehåller. Ibland kan det vara bra att känna till vattnets hårdhet, exempelvis när du tvättar. På tvättmedelspaketet anges ofta hur mycket som ska doseras för olika värden på hårdheten. Ju mjukare vatten desto mindre tvättmedel behövs.

Skala för vattnets hårdhet, anges i tyska grader - °dH  

0-2 

Mycket mjukt

2-5

Mjukt

5-10

Medelhårt

10-20

Hårt

20-

Mycket hårt


‌Vattenhårdhet i Söderhamn kommuns vattenverk

 

Vattenverk

Försörjer

Hårdhet °dH

Ålsjön/
Kinstaby

Söderhamn, Vågbro, Borg, Kungsgården, Trönö, Skärså,
Stugsund, Östansjö, Östanbo, Sandarne, Utvik,
Humlegårdsstrand

5,8

Kinstaby

Kinstaby, Marma, Bergvik, Vannsätter, Mo, Söderala

2,4

Järvsjön

Ljusne, Vallvik

0,67

Stråtjära

Stråtjära, Skog

2,5

Holmsveden

Holmsveden

1,5

 

Provtagning

Vi som jobbar med dricksvatten i kommunen arbetar aktivt för att bevara kommunens unika vattentillgångar för framtida generationer. För att säkerställa god dricksvattenkvalitet utförs årligen mer än 400 provtagningar vid vattenverken och på distributionsnätet i hela kommunen, i enlighet med Livsmedelsverkets gällande krav.

Dricksvattenanalyser

Så länge det inte finns någon "avvikelse av betydelse" rapporterad i tabellen kan du lita på att allt är som det skall vara. Du kan dricka vattnet, använda det till matlagning och allt annat som du brukar göra med vattnet.

Avvikelse av betydelse innebär att gällande gränsvärde över- eller underskridits och att provresultatet ligger utanför intervall för normal variation.

För ytterligare information om undersökta parametrar än de som redovisas kontakta oss på Söderhamn Nära.

Dricksvattenanalyser från respektive vattenverk redovisas separat från varje vattenverk, klicka på respektive länk i nedanstående tabell.

Kompletta analysprotokoll, enligt Livsmedelsverkets krav finns dokumenterade hos VA-huvudmannen, Söderhamn Nära AB. Om du vill ta del av ett analysprotokoll skicka e-post till info@soderhamnnara.se

Ålsjöns vattenverk
Analyssammanställning

Kinstaby vattenverk
Analyssammanställning

Järvsjöns vattenverk
Analyssammanställning

Stråtjära vattenverk
Analyssammanställning

Holmsveden vattenverk
Analyssammanställning

Livsmedelsverket

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Kraven regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30.

Till toppen