Dricksvatten

Hushållen i Söderhamn får sitt vatten från fyra vattenverk. Vattnet leds från vattenverken till konsumenterna via ett antal tryckstegringar, två vattentorn och ett 320 kilometer långt stamnät. Sammanlagt konsumerar söderhamnarna cirka 2 miljoner kubikmeter dricksvatten per år.

Vattenverk
I våra fyra vattenverk renas vattnet innan det pumpas vidare ut på ledningsnätet. Storleken på vattenverken varierar där Ålsjön och Kinstaby vattenverk är de två största, som tillsammans producerar vatten för drygt 20 500 personer, medan Holmsvedens vattenverk är det minsta med en produktion för endast 100 personer.

Vattenledningar
Allt dricksvatten som produceras i vattenverken pumpas ut i vattenledningsnätet för att sedan nå din kran. Vattenledningar ligger nedgrävda under vägar, cykelvägar och natur- och parkmark runt om i kommunen. Vattnet i ledningarna är trycksatt för att du skall kunna duscha, tvätta och diska. När du vrider på kranen förväntar du dig att vattnet ska finnas där 24 timmar om dygnet. Det är därför viktigt för oss att hålla ledningsnätet i gott skick.

Våra vattenverk


Ålsjöns vattenverk

Ålsjöns vattenverk ligger i Söderala, i närheten av E4:an och är länets förnämsta fågelsjö med samma namn. Vattenverket anlades redan 1901 och försörjer tillsammans med Kinstaby vattenverk; Söderhamn, Vågbro, Borg, Kungsgården, Trönö, Skärså, Utvik, Humlegårdsstrand, Stugsund, Östansjö, Östanbo, Sandarne, Ljusne och Vallvik med dricksvatten, sammanlagt cirka 18 200 personer. Ålsjöns vattenverk tar sitt vatten ur Söderalaåsen som är en grundvattenås. Söderalaåsen, som börjar i höjd med Glössbo, är i sin tur en del av den betydligt större Ljusnanåsen som sträcker sig ända upp till fjällvärlden och slutar i havet utanför Sandarne. År 2022 producerades cirka 836 000 kubikmeter dricksvatten.

Råvattnet tas från tre djupborrade brunnar. Vattnet har naturligt höga halter av järn och mangan och behandlas effektivt med hjälp av syresättning, så kallad markoxidation, för att sänka halterna. Innan vattnet distribueras ut på vattennätet justeras vattnets pH med natriumhydroxid och för att säkerställa god mikrobiologisk kvalitet desinficeras vattnet med hjälp av UV-ljus.


Kinstaby vattenverk

Kinstaby vattenverk anlades 1946 och försörjer tillsammans med Ålsjöns vattenverk cirka 18 200 personer, se ovan. Därutöver försörjer Kinstaby vattenverk ytterligare cirka 2 300 personer i Marma, Bergvik, Sunnanå, Vannsätter, Mo-Hälsingmo, Söderala, Ellne och Karmor med dricksvatten. Kinstaby vattenverk tar sitt vatten ur samma ås som Ålsjöns vattenverk. År 2022 producerades cirka 942 000 kubikmeter dricksvatten.

Råvattnet tas från tre djupborrade brunnar. Vattnet har naturligt höga halter av järn och mangan och behandlas effektivt med hjälp av syresättning, enligt vyredox metoden, för att sänka halterna. Innan vattnet distribueras ut på vattennätet justeras vattnets pH med natriumhydroxid och för att säkerställa god mikrobiologisk kvalitet desinficeras vattnet med hjälp av UV-ljus.


Stråtjära vattenverk

Stråtjära vattenverk anlades 1960 och försörjer cirka 270 personer boende i Stråtjära och Skog. Vattenverket tar sitt vatten ur Gävleåsen och år 2022 producerades cirka 19 700 kubikmeter dricksvatten.

Råvatten tas från en grävd grundvattenbrunn. Innan vattnet distribueras ut på vattennätet justeras vattnets pH med natriumhydroxid och för att säkerställa god mikrobiologisk kvalitet desinficeras vattnet med hjälp av UV-ljus.


Holmsvedens vattenverk

Holmsvedens vattenverk anlades 1962 och försörjer cirka 100 personer. Vattenverket tar sitt råvatten från en grävd och en borrad brunn. År 2022 producerades cirka 7 000 kubikmeter dricksvatten.

Råvattnet luftas och filtreras i flera olika steg för att avskilja radon, järn och mangan. Innan vattnet distribueras ut på vattennätet justeras vattnets pH med soda och för att säkerställa god mikrobiologisk kvalitet desinficeras vattnet med hjälp av UV-ljus samt med natriumhypoklorit som även ger en långtidsverkande effekt på vattnet i distributionsnätet.

Vattenskyddsområden

För att skydda vattentäkterna från föroreningar finns skyddsområden inrättade. Skyddsområdet omfattar det geografiska område varifrån grundvatten eller ytvatten rinner till vattentäkten. Inom det avgränsade skyddsområdet finns särskilda skyddsföreskrifter som reglerar vad du får göra inom området. Vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera våra skyddsområden så att våra vattentäkter ska ha ett fullgott skydd.

Provtagning

För att säkerställa god dricksvattenkvalitet utförs årligen mer än 300 provtagningar vid vattenverken och på distributionsnätet i hela kommunen och över 200 råvattenprover, i enlighet med Livsmedelsverkets föreskrifter.

Dricksvattenanalyser

Vatten är en förutsättning för allt liv. Det är också vårt viktigaste livsmedel och eftersom vatten är klassat som ett livsmedel ställs höga krav på kvaliteten.

Det får inte finnas några skadliga bakterier eller ämnen i vattnet. Däremot innehåller vatten en rad olika ämnen, till exempel mineraler och salter. Det är Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Kraven regleras i Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten, LIVSFS 2022:12.

Dricksvattenanalyser från respektive vattenverk redovisas separat nedan, klicka på respektive länk i nedanstående tabell.

Försörjningsområde Ålsjön/Kinstaby vattenverk
Söderhamn, Vågbro, Borg, Kungsgården, Trönö, Skärså, Utvik, Humlegårdsstrand, Stugsund, Östanbo, Sandarne, Östansjö, Ljusne och Vallvik
Analyssammanställning Pdf, 213 kB.

Försörjningsområde Kinstaby vattenverk
Kinstaby, Marma, Bergvik, Vannsätter, Mo, Söderala
Analyssammanställning Pdf, 199.4 kB.

Stråtjära vattenverk
Analyssammanställning Pdf, 199.5 kB.

Holmsveden vattenverk
Analyssammanställning Pdf, 199.2 kB.

Kompletta analysprotokoll, enligt Livsmedelsverkets krav finns dokumenterade hos VA-huvudmannen, Söderhamn Nära AB. Om du vill ta del av ett analysprotokoll skicka e-post till info@soderhamnnara.se

Hårt eller mjukt vatten?

Vattnets innehåll av kalcium och magnesium avgör hårdhetsgraden. Ett hårt vatten kräver höga doser av tvättmedel och kan ge kalkavlagringar på till exempel porslin. Vatten innehåller nästan alltid både kalcium och magnesium och den totala hårdheten är summan av de båda ämnena, där kalcium svarar för 90-95% av den totala hårdheten. Hårdheten mäts i tyska hårdhetsgrader, °dH. 1 °dH motsvarar 7,1 mg/liter kalcium och 4,3 mg/liter magnesium.

Det finns inga riktlinjer eller krav på vilken hårdhet ett dricksvatten ska ha, råvattnets kvalitet styr helt hårdheten på det dricksvatten som vi levererar.

Skala för vattnets hårdhet, anges i tyska grader - °dH  

0-2 

Mycket mjukt

2-5

Mjukt

5-10

Medelhårt

10-20

Hårt

20-

Mycket hårt


‌Vattenhårdhet i Söderhamn kommuns vattenverk 

Vattenverk

Försörjer

Hårdhet °dH

Ålsjön/
Kinstaby

Söderhamn, Vågbro, Borg, Kungsgården, Trönö, Skärså,
Utvik, Humlegårdsstrand, Stugsund, Östansjö, Östanbo, Sandarne Ljusne och Vallvik

5,9

Kinstaby

Kinstaby, Marma, Bergvik, Vannsätter, Mo, Söderala

2,3

Stråtjära

Stråtjära, Skog

2,5

Holmsveden

Holmsveden

1,7


Livsmedelsverket

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Kraven regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, LIVSFS 2022:12.

Har du klagomål på dricksvattnet?

Om du har klagomål eller andra synpunkter på ditt dricksvatten ber vi dig fylla i nedanstående formulär och skicka in det till oss.

Vid akut ärende, som sjukdom, kontakta kundservice: 0270-766 10.

PFAS

Den 1 januari 2026 införs nya gränsvärden för PFAS i dricksvatten.

Gällande det kommunala dricksvattnet i Söderhamns kommun så har PFAS påträffats i Ålsjöns grundvattentäkt. Det är dock ingen kund som får dricksvatten enbart från Ålsjöns vattenverk. Allt dricksvatten från Ålsjön blandas med vatten från Kinstaby vattenverk, benämnt Ålsjön-Kinstaby. I Kinstaby grundvattentäkt har inga halter av PFAS påvisats.

Söderhamn Nära utför regelbundet provtagningar av PFAS i dricksvattnet. Under de tre senaste åren har medelvärdet för PFAS 4 varit 3,1 ng/l, vilket är under kommande gränsvärde på 4 ng/l.

Söderhamn Nära undersöker möjligheter för eventuellt framtida behov av att införa PFAS-rening. Men det finns även andra alternativ, så som att använda ytterligare en vattentäkt (Mohed) för att kunna blanda vatten från tre källor.

De allra flesta med kommunalt dricksvatten får blandvatten från Ålsjön-Kinstaby, bortsett från om man bor i Marma, Bergvik, Sunnanå, Vannsätter, Mo-Hälsingmo, Söderala, Ellne och Karmor, Stråtjära eller Holmsveden.

Gränsvärdet gäller för dricksvatten hos användare och de nya gränsvärdena är:
* Gränsvärde för PFAS 4: 4 nanogram per liter (1 nanogram = 0,000 000 001 g)
* Gränsvärde för PFAS 21: 100 nanogram per liter

PFAS 4 omfattar de fyra varianterna PFOA, PFNA, PFOS och PFHxS. PFAS 21 omfattar PFAS 4 samt ytterligare 17 varianter av detta ämne.

Idag finns en åtgärdsgräns för PFAS 11 som är på 90 ng per liter. PFAS 11 omfattar PFAS 4 samt ytterligare 7 varianter av PFAS.

 

Frågor och svar om PFAS

Vad innebär de nya gränsvärdena för PFAS i dricksvatten?
Idag finns en åtgärdsgräns för PFAS 11 som är på 90 ng/liter. Från och med 1 januari 2026 gäller två gränsvärden för PFAS; ett gränsvärde för PFAS 4 på 4 ng/l och ett gränsvärde för PFAS 21 på 100 ng/l. Gränsvärdet gäller för dricksvatten ute hos användare.

Vad är PFAS?
PFAS är kemikalier med vatten- och fettavvisande egenskaper, används bland annat i brandsläckningsskum, impregneringsmedel och non-stick-köksredskap. De är miljöresistenta och svårnedbrytbara.

PFAS används bland annat till:
* impregneringsmedel för kläder och textilier
* rengöringsmedel
* skidvallor och andra vaxer
* bekämpningsmedel mot insekter
* brandsläckningsskum
* ytbehandling av livsmedelsförpackningar
* teflon och liknande beläggningar i stekpannor och kastruller.

Finns det PFAS i Söderhamns dricksvatten?
Ja, låga halter av PFAS har påträffats i Ålsjöns grundvattentäkt. Under de tre senaste åren (2021–2023) har medelvärdet för PFAS 4 varit 3,1 ng/l, vilket är under kommande gränsvärde på 4 ng/l.

Vilken är källan till PFAS i grundvattnet i Ålsjöns vattentäkt?
Källan är inte fastslagen, men PFAS kommer från föroreningar, en möjlig källa är till exempel brandskum som har använts på närliggande flygfält. Men det kan också komma från andra källor.

Varför har vissa platser betydligt högre halter PFAS än andra?
Höga halter förekommer oftare vid platser där brandskum har hanterats, som brandstationer, flygfält och brandövningsplatser. Höga halter kan också förekomma vid soptippar och industrier med storskalig användning av PFAS, som till exempel pappers-, plast- och textilindustri.

Får jag dricksvatten från Ålsjöns vattenverk?
Nej, ingen kund får vatten enbart från Ålsjöns vattenverk. Allt vatten blandas med vatten från Kinstabys vattenverk, där inga halter av PFAS påvisats.

Kan man rena bort PFAS vid vattenverket?
Ja, det finns teknik som kan rena bort en stor andel PFAS. Halten kan minskas rejält genom att till exempel införa kolfilter i vattenverken som man byter ofta. Det görs redan idag på ett fåtal platser i Sverige men de rensar inte bort alla PFAS-ämnen. Ett annat alternativ kan vara att blanda vatten från flera vattenkällor.

Idag finns inget reningssteg avseende PFAS vid något av Söderhamns vattenverk.

Vad gör Söderhamn Nära för att hantera PFAS i dricksvattnet?
Vi utför regelbunden provtagning och undersöker möjligheter för eventuellt framtida behov av att införa PFAS-rening. Men det finns även andra alternativ, så som att använda ytterligare en vattentäkt (Mohed) för att kunna blanda vatten från tre källor.

Varför stängs inte Ålsjöns vattenverk?
Det finns en utmaning med PFAS-halter i Ålsjöns vattentäkt (visserligen relativt låga), men på det stora hela är vattnet av bra kvalitet och det finns rikligt med vatten. Att bygga ett nytt vattenverk är en stor investering och kräver även en alternativ vattentäkt.

Vem bär ansvaret?
Det är svårt att säga vem som bär ansvaret eftersom det finns många källor till spridningen av PFAS. Det är ingen hemlighet att PFAS är skadligt för miljö och människor. Det pågår debatt och diskussion kring ansvarsfrågan. Vi som VA-huvudman följer rådande lagstiftning och rekommendationer från Livsmedelsverket.

Vilket ansvar har Söderhamn Nära som dricksvattenleverantören?
Vi har ett viktigt och tydligt ansvar att tillhandahålla dricksvatten av god kvalité, övervaka vattenkvaliteten, underhålla vatteninfrastrukturen, följa hälso- och säkerhetsregler, och informera allmänheten om vattenkvaliteten samt vidta åtgärder vid eventuella föroreningar.

*Källor: Livsmedelsverket, Svenskt Vatten och Naturvårdsföreningen