Ny vattenförsörjning till Ljusne och Vallvik

Från och med förmiddagen måndag den 25 oktober kommer du som bor i Ljusne och Vallvik att få ditt dricksvatten från grundvatten från Ljusnanåsen som bereds vid Ålsjön och Kinstaby vattenverk.

Under och efter bytet av dricksvattnet i ledningsnätet kan problem med missfärgningar uppstå. Detta eftersom vattnets kvalitet ändras, vilket kan påverka avlagringar i ledningsnätet som då kan lossna.

Nedan finns exempel på frågor och svar i samband med vattenbytet samt ett formulär om du har klagomål. Vid akut ärende, kontakta kundservice: 0270-766 10.

Texten uppdaterades 2021-10-25

Frågor och svar vid byte av vattenkvalitet

Kan det uppstå några problem när vattenkvaliteten ändras?
Inuti vattenledningsnätet kan det finnas avlagringar på insidan av rören. Eftersom vattnets kvalitet ändras kan de kemiska och biologiska förutsättningarna också ändras, vilket kan innebära att avlagringar lossnar och följer med ut i kranen. Du kan uppfatta det som en missfärgning av vattnet.

Vad gör jag om jag upplever att mitt vatten är missfärgat, har en avvikande lukt eller smak?
Det är viktigt att vi på Söderhamn Nära får veta om du upplever problem med ditt dricksvatten. Anmäl detta på vår hemsida eller ring vid akuta problem.


Kan jag bli sjuk om vattnet är missfärgat eller har en avvikande lukt eller smak?
Normalt är missfärgningarna som kan uppstå i samband med vattenbytet inte hälsofarliga.

Söderhamn Nära kommer att följa upp vattenkvaliteten med prover under och efter bytet av dricksvatten.

Du ska alltid höra av dig om du misstänker att du har blivit sjuk av dricksvattnet.


Vad gör jag om vattnet ser så illa ut att jag inte törs dricka det?
Försök spola tills att dricksvattnet blir mindre missfärgat, det kan krävas att man spolar en längre stund. Om missfärgningen ändå inte minskar, meddela Söderhamn Nära.


Varför måste Järvsjöns vattenverk stängas?
Järvsjöns vattenverk tar sitt råvatten från Järvsjön, under de senaste åren har bla halten organiska ämnen ökat vilket medfört sämre kvalitet på råvattnet och dricksvattnet. För att upprätthålla en god kvalitet på dricksvattnet skulle Järvsjöns vattenverk behöva kompletteras med ytterligare reningssteg. Järvsjön har också drabbats av algblomning de senaste åren. Algblomning kan i allvarliga fall medföra att giftiga algtoxiner bildas, vilket kan leda till att dricksvattnet blir otjänligt som livsmedel.

Var kommer det nya vattnet ifrån?
Det nya vattnet kommer från stan och råvatten tas i grundvattenbrunnar längs med Söderalaåsen och bereds i Ålsjöns och Kinstaby vattenverk.

Hur kommer den nya vattenkvaliteten att skilja sig från den tidigare?
Tabellen nedan visar en årssammanställning av vattenkvalitén vid respektive vattenverk samt tillhörande ledningsnät. Analyserna är utförda på utgående vatten från vattenverket samt hos användaren.

 

Varför är det bättre med grundvatten än ytvatten?
Det är säkrare att använda grundvatten som råvara vid beredning av dricksvatten. Grundvattnet är mer skyddat och det förekommer exempelvis inga algblomningar i grundvatten. Grundvattnet innehåller även naturligt fler och mer nyttiga mineraler än ytvatten, och har ett bättre skydd mot mikroorganismer. Beredningsprocessen är mindre komplicerad för grundvatten än för ytvatten.


Behöver jag dosera tvättmedel och diskmedel annorlunda?
Hårdheten på vattnet kommer att öka från mycket mjukt till medelhårt. Detta innebär att du kommer att behöva dosera lite mer tvättmedel och diskmedel.

Har du klagomål på dricksvattnet?

Om du har klagomål eller andra synpunkter på ditt dricksvatten ber vi dig fylla i nedanstående formulär och skicka in det till oss.

Vid akut ärende, som sjukdom, kontakta kundservice: 0270-766 10.

Bakgrund

Under ett flertal år har man genom analyser kunnat påvisa att vattenkvalitén i sjön Järvsjön, som används som råvattentäkt för dricksvattenproduktionen till abonnenter boende i Ljusne och Vallvik, sakteligen försämrats. Detta till stor del beroende på ökade halter av organiskt innehåll, så kallade humusämnen, längre perioder av höga vattentemperaturer samt återkommande algblomningar. För att långsiktigt säkerställa dricksvatten av god kvalitet krävs omfattande åtgärder för att komplettera reningsprocessen vid Järvsjöns vattenverk, som har varit i drift sedan 1961. Kostnaden för dessa åtgärder överskrider med god marginal investeringen för att anlägga en överföringsledning för att försörja abonnenterna med dricksvatten producerat från grundvatten i Ljusnanåsen. Detta gäller såväl de initiala investeringskostnaderna såsom kommande drift- och underhållskostnader.

Söderhamn Näras styrelse har därför beslutat om att anlägga en ny överföringsledning (vattenledning) till Ljusne och Vallvik för att försörja abonnenterna med grundvatten från Ljusnanåsen på samma sätt som boende bland annat i Söderhamn, Söderala och Sandarne. Grundvatten är i regel bättre och säkrare med avseende på yttre påverkan än ett ytvatten som påverkas snabbt av exempelvis kraftigt nederbörd, skogsbruk, utsläpp, förekomst av alger etc. Pågående/kommande klimatförändringar är även en stor riskfaktor för främst ytvatten.

Till toppen