Frågor och svar/Elhandel

  • Varför står det Gävle Energi på flera ställen på elräkningen?
  • Söderhamn Nära och Gävle Energi har ett gemensamägt elhandelsbolag.
    Gävle Energi fakturerar på uppdrag av Söderhamn Nära Elhandel.

  • Vad betyder anvisningspris?
    Anvisningspris är ett elpris du får om du inte aktivt tecknar ett elavtal i samband med flytt till en ny adress. Anvisningspriset kan ändras flera gånger per år beroende på hur marknaden ser ut. Passa på att teckna något av våra förmånligare elavtal istället.

Vad betyder övergångspris?
Övergångspris är ett elpris du får om du inte tecknar om ditt elavtal när det löper ut. Övergångspriset kan ändras flera gånger per år beroende på hur marknaden ser ut. Passa på att teckna något av våra förmånligare elavtal istället.

Vad betyder timspotpris?
Timspotpris ger dig det senaste börspriset på el varje timme. Du har därmed möjlighet att sänka dina elkostnader genom att anpassa din elanvändning till perioder när elpriset är lägre. Till exempel kan du tvätta eller köra diskmaskinen på natten, när elpriset normalt sett är som lägst. Timspotpris gäller tillsvidare med en månads uppsägningstid för privatperson och tre månader för företag om inte annat avtalas.

Ska jag välja ett fast elpris?
Fast elpris kan vara ett bra alternativ för dig som vill slippa oroa dig för om elpriset kommer att stiga. Elpriset blir detsamma som det var när du tecknade avtalet och bibehålls under hela avtalstiden. Du kan välja ett fast elpris på ett, två eller tre år.

Ska jag välja ett rörligt elpris?
Fördelen med ett rörligt elpris är att du alltid kan binda till ett fastprisavtal. Det rörliga elpriset justeras varje månad efter den nordiska elmarknaden. Priset kan alltså röra sig både uppåt och nedåt från månad till månad. Rörligt elpris gäller tillsvidare med en månads uppsägningstid.

Vad betyder förnybar el?
All vår el är 100 % förnybar. Det innebär att elen produceras från energikällor som vatten, sol, vind och biobränsle.

Varför behövs en fullmakt?
För att vi ska kunna byta ditt elavtal till Söderhamn Nära Elhandel behöver vi en fullmakt från dig. Med din fullmakt ansvarar vi för att prata med ditt nuvarande elnäts- och elhandelsbolag så att vi kan genomföra bytet åt dig.

Hur lång är uppsägningstiden på rörligt elpris för privatperson?
Uppsägningstiden på rörligt elpris är en månad.

Vad är energiskatt?
Energiskatt är en form av punktskatt som du betalar på din elnätsfaktura. Den går till att bygga upp en ekonomisk buffert så att staten kan dela ut stöd till drabbade vid bland annat naturkatastrofer, större strömavbrott och olyckor. Energiskatten i Sverige är olika beroende på var i landet du bor.
Från och med 1 januari 2018 flyttades energiskatten från elhandelsfakturan till elnätsfakturan, enligt beslut från riksdagen.

Vad är elcertifikat?
Elcertifikat är ett verktyg för att nå miljömålen kring förnybar energi. Sveriges mål är att andelen förnybar energi ska vara 50 procent år 2020, enligt en energiuppgörelse som regeringen gjorde i februari 2009.
Bakgrunden till elcertifikaten är att alla som använder el, så väl privatpersoner som företag, ska vara med och betala för utvecklingen och utbyggnaden av förnybara energikällor. Elcertifikatsavgiften ingår som en del av det konkurrensutsatta elpriset som du betalar till ditt elhandelsföretag.

Vad är nordisk elmarknad?
De nordiska länderna, förutom Island, har en gemensam avreglerad marknad, Nord Pool, där olika aktörer kan sälja och köpa sin el. I princip alla Sveriges elhandelsbolag köper sin el här, antingen själva eller genom partners och ombud. I Europa anses den nordiska marknaden vara den mest utvecklade, och står ofta förebild för nya avregleringar av länders elmarknader.

Hur fungerar prissättningen på el?
En stor skillnad mot andra marknader är att det är mycket svårt att lagra elektricitet. Visserligen hjälper vattendammar för vattenkraft och lager för eldade kraftverk, men el måste produceras vid exakt samma tillfälle som den konsumeras. Det ställer krav på en dynamik i elnätet, och att stora aktörer kan förutspå och parera förändringar i förbrukning och förutsättningar.
Prissättningen på den Nordiska elmarknaden baseras mestadels på väder, då cirka 60 procent av Nordens elproduktion kommer från vattenkraft. Vilka nivåer som finns i vattenkraftverkens dammar och hur mycket det kommer att blåsa är avgörande, och där spelar bland annat nederbörd och snöavsmältning en viktig roll. Det gör att låga nivåer i vattenreservoarer kan översättas till att elpriset är högre. Men det finns fler aspekter som spelar in på hur elen prissätts, såsom de olika årstiderna, kostnad för bränsle (kol, olja gas), export- och importmöjligheter.

Hur påverkar de olika årstiderna prissättningen på el?
Årstid är en viktig faktor för prissättningen på el då mörker och kyla gör att vi förbrukar mer el på vintern. På riktigt kalla vinterdagar är elsystemet hårt utnyttjat, då förbrukning för uppvärmning är hög. Under sommaren är dessutom delar av näringslivet och många av Sveriges industrier nedstängda, vilket ger ett minskat tryck på systemet och normalt lägre elpriser som följd.

Vad är elområden?
Sverige är geografiskt indelat i fyra elområden efter ett myndighetsbeslut av Svenska Kraftnät. Gränserna mellan elområdena går där elnäten behöver byggas om för att kunna transportera mer el inom Sverige.

Vad betyder abonnemangs- och elöverföringsavgift?
Abonnemangs- och elöverföringsavgift kan liknas vid en form av transportkostnad. Du får betala en avgift för att den el du köper ska transporteras via elnätet fram till din bostad.
I abonnemangsavgiften ingår från och med 1 januari 2009 de så kallade myndighetsavgifterna. De är beslutade av Sveriges Riksdag och är detsamma oberoende av vilket elbolag du väljer.
Myndighetsavgifterna är till för att täcka statens kostnader för:
• elsäkerhet (elsäkerhetsavgift)
• planering av energiförsörjningen i kristid (elberedskapsavgift)
• bevakning av skäligheten i nätavgiften (elövervakningsavgift)

Vad är skillnaden mellan elnät och elhandel?
Som elkund har du två avtal för din el, ett elnäts- och ett elhandelsavtal.
Elnätsavtalet har du med företaget som äger och underhåller det lokala elnätet i det område där du bor.
Elhandelsavtalet avser kostnaden för elen du använder i din bostad. Du är fri att välja från vilket elhandelsföretag du köper din el ifrån. Därför kan du få din elräkning från två olika avsändare.

Vad består elhandelsfakturan av?
Månadsavgift:
En fast månadsavgift som är densamma varje månad, oberoende av din elanvändning.

Elpris:
Kostnaden för den använda mängden kilowattimmar (kWh) under föregående månad med ditt avtalade elpris, kostnaden specificeras i ören per kilowattimme.

Elcertifikat:
I de fasta elprisavtalen ingår elcertifikaten i elpriset och specificeras därför inte på fakturan. I rörligt elprisavtal tillkommer avgiften för elcertifikat och den specificeras därför separat.

Moms:
På den totala kostnaden tillkommer 25 % moms.

Till toppen