Information om elområden

Från och med 1 november år 2011 delas Sverige in i fyra elområden. Beslutet om att införa elområden fattades av regeringen och är en lösning i linje med EU:s strävan att skapa en gemensam europeisk elmarknad, där kunder ska kunna köpa el från elhandelsföretag i hela Europa.

Gränserna mellan elområdena går där elnäten behöver byggas om för att kunna transportera mer el inom Sverige, områdena kommer tidvis att ha olika elpriser. Tanken med de nya områdena är att prisskillnaderna ska stimulera till att det byggs nya kraftverk där det är underskott på el, och till att elnätet förstärks så att mer el kan transporteras inom landet. Detta kommer att skapa en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan på el.

Hur påverkas Sverige av elområden?
Elpriset styrs av tillgång och efterfrågan på el samt elnätens förmåga att transportera el inom Sverige. Högre elpriser i söder innebär att fler kraftverk kan byggas där, medan lägre elpriser i norr betyder att fler industrier kan byggas där. Dessutom blir det tydligt var Svenska Kraftnät behöver förstärka elnäten. Svenska Kraftnät driver det svenska stamnätet och ser till att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på el.

Hur blir det i Söderhamn?
Söderhamn tillhör område 2 Sundsvall. För elområde 2 gäller liksom i elområde 1 att det finns ett överskott på el tack vare mycket vattenkraft. Prisskillnaderna mellan elområde 1 och 2 är små. Periodvis kommer elen att vara billigare här än i elområde 3 och 4 (södra Sverige).

Elområden