Installation

Att hantera och installera el kräver kunskap. Du bör därför alltid kontakta en elinstallatör i samband med att du ska göra ingrepp som har med dina elinstallationer att göra.
Här har vi samlat den viktigaste informationen vad gäller installation av el.

Rutiner för anslutning av ny anläggning

För en ny anläggning eller ändring av en befintlig anläggning, finns en rutin som i korthet innebär att du skickar en offertförfråga på en anslutning till oss varefter vi svarar med en offert och ett nätavtal. Därefter kontaktar du en elinstallatör eller konsult som fyller i en detaljerad föranmälan. Söderhamn Elnät svarar med ett installationsmedgivande varefter elinstallatören svarar med att Färdiganmäla anläggningen när den är klar för tillkoppling.

Tillfällig servis skall föranmälas med blanketten ”Anslutning av Elinstallation för Tillfällig Anläggning” och behöver inte föregås av någon offertförfrågan.

Den här rutinen har tagits fram för att du ska kunna känna dig säker på att du har en korrekt uppgörelse mellan dig, din installatör och Söderhamn Elnät.

Använd någon av följande länkar för att komma till de formulär som du ska använda i samband med anslutningar och ändringar i anläggningar.

Länkar till dokument och offertförfrågan

Flödesrutin Söderhamn

Offertförfrågan

Föranmälan

Övervakningsplan version 2017-06

Uppsägning av elanslutning

Du har en månads uppsägningstid på ditt elanslutning. I samband med att du säger upp ditt elanslutning kommer vi att montera ner elmätaren samt koppla bort fastigheten från elnätet.

Du kan läsa mer om vad som gäller vid uppsägning på blanketten för uppsägning av elanslutning som du når genom att klicka på länken här nedan.

Länk till uppsägningsblankett

Innan du gräver

Om du planerar att gräva, borra, dika eller göra något annat som innebär att du gör arbeten under markytan kan du anmäla detta på Ledningskollen. Här hittar du även information om vilka ledningsägare som har infrastruktur (ledningar, kablar eller annan utrustning) nedgrävd på den plats där du vill gräva. En kontakt med Ledningskollen når alla ledningsägare som är med. Systemet hanterar din förfrågan om ledningsanvisning till alla som är berörda.

För kabelanvisning gå till www.ledningskollen.se

Mikroproduktion

Att producera egen el har blivit allt mer populärt, men det är inte helt enkelt att komma igång med det. Innan du över huvudtaget påbörjar ditt projekt ska du kontakta Söderhamn Nära. Vi hjälper dig sedan vidare i processen.

För att du ska få en bild av vad som krävs av dig och din anläggning samt vilka tekniska krav som ställs för anslutning av mikropoduktion, har vi sammanställt det här.

Ellagens definition av en mikroproducent
Anläggningens märkeffekt (maxeffekt) är högst 43,5 kW.

  • Din huvudsäkring är inte större än 63 ampere.
  • Du gör av med mer el än vad du producerar per kalenderår.

  • Inkomstskattelagens regler för att ha möjlighet till skattereduktion

Som mikroproducent har du rätt till skattereduktion för den el du levererar ut till elnätet om du följer dessa regler. Skattereduktionen är för närvarande 60 öre/kWh. Läs mer om dina möjligheter till skattereduktion på Skatteverkets hemsida, öppnas i nytt fönster.


Din huvudsäkring är inte större än 100 ampere.

  • Du matar högst ut 30 000 kWh per kalenderår.
  • Har du flera anläggningar slås årsenergin ihop och totalen får högst vara.
    30 000 kWh.1. Du kontaktar en elinstallatör som skickar in en föranmälan till oss innan byggnationen av anläggningen kan påbörjas.2. Med föranmälan som grund kontrollerar vi dina förutsättningar, handläggningstiden är normalt 2-3 veckor. I ett fåtal fall kan elnätet behöva förstärkas. Detta arbete kan förlänga installationstiden och medföra en anslutningskostnad.3. Oftast går det bra att ansluta en mikroproduktionsanläggning utan att förstärka elnätet. Din elinstallatör får då ett installationsmedgivande av oss och ni kan börja bygga anläggningen direkt.

  • Steg för steg – installation av mikroproduktionsanläggning

Din elmätare byts ut kostnadsfritt till en mätare som är anpassad för elanvändning och elproduktion. Det är viktigt att elmätaren byts ut innan anläggningen tas i drift, annars finns en risk att din elproduktion registreras som elanvändning.
 
När installationen är färdig får vi en färdiganmälan av elinstallatören. Därefter gör vi en anläggningskontroll och driftsätter anläggningen tillsammans med elinstallatören.

Söderhamn Elnät AB tillämpar följande riktlinjer för anslutning
Maximalt tillåtna enfas märkeffekt är 3kW, Söderhamn Elnäts rekommendation är att alltid använda 3-fas anslutning.

3-fas anslutningar över 17,5 kW (25A) kan medföra extra kostnader för anslutningen.

Alla anläggningsprodukter ska vara CE-märkta.

Installationen bör följa Svensk Energis handbok ”Anslutningar av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar”

Stickproppsanslutningar är inte tillåtet.

Innan anläggningen tas i drift ska elmätaren bytas ut. Bytet är kostnadsfritt.

Gruppcentral och mätarskåp ska ha särskild märkning som visar att anläggningen har elproduktion.

Elproduktionsanläggningen ska ha ett Ö-driftskydd. Detta innebär att anläggningen inte ska kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre nät.

Huvudbrytaren/arbetsbrytaren ska vara låsbar och alltid finnas tillgänglig för nätägaren.

- Exempel: I de fall mätarplatsen finns inne i fastigheten måste en arbetsbrytare tillika anläggningens huvudbrytare monteras på exempelvis fasadvägg alternativt kan man flytta ut mätplatsen till fasadmätarskåp med huvudbrytare kopplad efter mätaren.

Anläggningens huvudbrytare skall vara placerade efter elmätaren. Enligt ordningen: mätarsäkring - mätare - brytare.

Märkning av kundanläggning
Utifrån ett personsäkerhetsperspektiv ska alla utsatta delar i en anläggning märkas som har dubbel matning (ELSÄK-FS 2008:1 3 kap . 8§). Utöver detta krav ställs krav på anläggningsinnehavaren enligt SS-EN 50438 för att kunna utföra ett säkert mätarbyte.

Ladda ned formuläret för meddelande om anslutning av mikroproduktion för installatören här.

Innan installationen av en elproduktionsanläggning påbörjas ska en föranmälan göras till Söderhamn Elnät AB av behörig elinstallatör. Föranmälan ska även kompletteras med bilaga –”anmälan av mikroproduktion”. Söderhamn Elnät AB gör alltid en beräkning på befintligt elnät och utvärdera anläggningens nätpåverkan.

Till toppen